runsql Error Query: 'SELECT template,title FROM pages WHERE id='61''
1054: Unknown column 'template' in 'field list'

זכויות יוצרים

חוק זכויות היוצרים בארץ נקבע עבזמנו ל ידי מלך הבריטי שקיבל לידיו את הסמכות השיפוטית יחד עם המנדט על ארץ ישראל

עוד בשנת 1911. בשנת 1924 חוק זה נכנס לתוקף גם במדינת ישראל, והחל את עידן עידוד היצירה וחופש הביטוי האמנותי

כאשר שכרה בצידה. בשנת 2008 חוקק מחדש חוק זה בכנסת ועבר מספר שינויים מהותיים המחדדים את ההבנה המהותית בנוגע לחוק זה.

המהות של חוק זכויות יוצרים

חוק זכויות יוצרים למעשה נועד לספק לבעליה של יצירה מסויימת (וזאת כ"קניין הרוחני" שלה) הגנה משפטית במטרה למנוע

שימוש לא הולם שלא באישור, שימוש לרעה,העתקה או גניבה אמנותית. החוק קובע כי כל יצירה מקורית בתחום הספרות,

הדרמה, האומנות או המוזיקה, המקובעת ורשומה בצורה כלשהי (לרבות קבצי מחשב), שייכים ליוצר היצירה. מתוקף חוק זה

זכויות השימוש הבלעדיות ביצירה המקורית של האמן ניתנות אך ורק לו,אלא אם כן החליט לתת אישור מפורש בכתב

לשימוש של גורם אחר. אך ורק הבעלים המקוריים של היצירה רשאי לבצע שימוש כגון: פרסום, ביצוע מחודש, שידור,

העתקה או השכרה,או עד כדי אישור לשינויים ביצירה.

 

תמלוגים

על מנת לאפשר לגורמים חיצוניים להשתמש ביצירות מקוריות, נקבעו הסכמי תמלוגים על ידי אקו"ם (אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל) המאגדת את כל בעלי זכויות היוצרים בארץ ושומרת על זכויותיהם. תשלום התמלוגים נקבע על פי אופי הפעילות ומטרת השימוש ביצירה המקורית. קיים הבדל בין שימוש שנעשה ביצירות מקוריות למטרות מסחריות, לבין שימוש שלא למטרות רווח, וגובה התמלוגים משתנה בהתאם.תשלום תמלוגים מתבצע לרוב על ידי תחנות רדיו המשמיעות תכופות יצירות של אמנים ויוצרים ישראלים.

קראו עוד על אקו"ם

http://www.acum.org.il

מהי הפרה של זכויות יוצרים?

זכות יוצרים היא ההגנה הניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא "קניין רוחני " שלו.הפרה של זכויות יוצרים מהווה כיום עבירה פלילית, שכן מדובר בביצוע עבירה החורגת מהחוק המוגדר במערכת החוקים של מדינת ישראל. העונש המרבי על הפרת חוק זה הוא מאסר בפועל של חמש שנים . גם כשלא מדובר בתביעה ממשלתית כנגד המפר, כל אדם המפר זכויות יוצרים חשוף לתביעה משפטית שמכפילה ומשלשת את תשלומי זכויות היוצרים שמגיעים לאמן, וזאת בגלל תוספת של עוגמת נפש, עבירה על החוק, ריבית והצמדה, הוצאות בית משפט ועוד...

אמנם המודעות לזכויות יוצרים והפרתן בארץ נמוכה יחסית, אך החוק ועורכי הדין של האמנים מכירים את זכויותיהם, ולא מהססים לפנות בדרשות משפטיות כלפי המפרים